ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 1. A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
  Adatkezelő: KOD Média Kft. (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.)
  Adatfeldolgozó: ACtive-IT Kft. (1086 Budapest, Csobánc utca 8. 1. em. 7.)
  Érintett: Aki a „FÓKUSZBAN : Gazdasági Konferenciák” elnevezésű rendezvénysorozaton részt vesz, illetve hírlevélre feliratkozik. A weboldal címe: (http://konferencia.hgmedia.hu )
  Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a rendezvényre történő regisztráció, valamint a hírlevélre történő feliratkozás útján kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
  Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.
 2. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.
 3. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 4. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az érintettel, adatbázis építés, hírlevél és eDM küldés, marketing célú adatkezelés; az érintettek számára adatkezelő és partnereinek üzleti ajánlatait tartalmazó üzenetek küldése.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.
 6. Adattovábbítás: az Érintett a rendezvényeken történő részvétellel, valamint a hírlevélre történő feliratkozással kifejezett hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelő a 7. pont szerinti adatokat a 4. pont szerinti céllal összefüggésben az alábbi személynek továbbítsa: HAMU és GYÉMÁNT Kft. (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.)
 7. Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, beosztás, cégnév, e-mail cím)
 8. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.
 9. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.
 10. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az haraszti.marta@kodmedia.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

Az adatkezelést az adatkezelő a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságánál bejelentette.

KOD Média Kft.